T. C. İStanbul büYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
Indir 152.56 Kb.
TitleT. C. İStanbul büYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
Page1/4
Date conversion03.06.2013
Size152.56 Kb.
TypeYönergesi
See also:
  1   2   3   4
T.C.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ulaşım Daire Başkanlığı

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç 1. Bu yönerge, İstanbul sınırları dâhilinde taksi ve taksi dolmuş olarak hizmet veren araçlarınruhsat sahipleri ile şoförlerinin hak ve yükümlülüklerini,taşıması gereken şartları, çalışmaları sırasında uyması gereken kurallarıtaksi ve taksi duraklarının standart, teknik özellik ve işletim sistemlerini, yapılması, açılması, tadil edilmesi, indirme, bindirme ve bekleme yerlerinin düzenlenme kurallarını belirler.


Kapsam 1. Bu yönerge İstanbul sınırları dâhilinde;

  1. Taksi indirme, bindirme ve bekleme yerleri ve taksi duraklarının müracaat ve tesis şartları,

  2. Taksi ve taksi- dolmuşlarda olması gereken şartları,

  3. Taksi ve taksi-dolmuş kullanan şoför esnafında olması gereken özellikleri,

  4. Denetim ve yaptırım şartlarıile taksi ve taksi dolmuş işletmecilerinin uyması gereken kuralları kapsar.


Dayanak 1. Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili kanun ve mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 2. Bu yönergeyle herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, mevzuatın öngördüğü diğer yükümlülüklerden o kişi ya da kuruluşa masumiyet veya muafiyetsağlamaz.


İlgili Kurum – Kuruluş ve Birimler 1. Bu yönetmenlikle ilgili olan kurum ve kuruluşlar,

 1. İstanbul Valiliği,

 2. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi),

 3. İl Jandarma Komutanlığı,

 4. İl Emniyet Müdürlüğü,

 5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlıDaire Başkanlıkları, Müdürlükler ve Belediye İktisadi teşekküller, İştirakler,

 6. İstanbul İlçe/İlk Kademe Belediyeleri,

 7. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 8. İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği,

 9. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası,

 10. İstanbul Şoför Esnaf Odaları,


Tanımlar 1. İlgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararları ve eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerdeki tanımlar saklı kalmak kaydıyla bu yönergenin uygulamasında;

 1. İ.B.B:İstanbul Büyükşehir Belediyesini,

 2. Belediye: İlgili İlçe ve İlk Kademe Belediyesini,

 3. UKOME: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 9.maddesinde belirtildiği üzere; Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, BüyükşehirBelediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

 4. İTK: İl Trafik Komisyonu Kararını,

 5. TUHİM (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü): İstanbul ili sınırları içinde toplu ulaşım hizmetlerinin düzenli ve aksatılmadan yürütülmesi için kurulan müdürlüğü,

 6. UKM (Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü): UKOME’ ninsekreteryasını, İ.B.B. Başkanlığı adına yürüten müdürlüğü,

 7. Mülga(2012/10-11 sayılı UKOME Kararı ile değişik),

 8. Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

 9. Taksi:Yapısı itibariyle şoförüdâhil en çok 8 oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmişbulunan ve taksimetre ile yolcu taşıyan ticari motorlu aracı,

 10. Taksi Dolmuş:Yapısı itibariyle şoförü dâhil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan, kişi başına tarifeli ücretle yolcu taşıyan ticari motorlu aracı,

 11. Taksi ve Taksi-Dolmuş Şoförü:Taksi ve Taksi-Dolmuşlarda, trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilen, en az “B” sınıfı sürücü belgesiyle Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi bulunan, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip kişiyi,

 12. İşletmeci: Taksi ve/veya Taksi-Dolmuş sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya ariyet veya rehin gibi hallerde, ariyet veya rehin alan kişi veya kişileri,

 13. Yolcu: Taksi ve Taksi-Dolmuşta şoför dışında araçta bulunan ücret karşılığında taşınan kişileri,

 14. Taşıma Hizmetinden Men: Bu yönergede belirlenen sebeplerle hakkında işlem yapılan taksinin veya taksi dolmuşun, yeddi emin park veya güvenli alana çekilerek taşımacılık faaliyetinden belli bir süre alıkonulmasını,

 15. Ticari Araç Tahsis Belgesi: Taksi ve Taksi-Dolmuşların kimin üzerine kayıtlı olduğunu gösteren belge olduğu gibi ticari plaka satın alacak kişilerin 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen şartları taşıdığını gösteren belge olup, ticari araç alış-satış işlemi için aranan belgeyi,

 16. Toplu Taşımacılık: Toplu Taşıma araçlarıylaİstanbul kent sınırları içinde yapılan toplu yolcu taşıma faaliyetini,

 17. Yıllık Çalışma Ruhsatı: Taksi ve Taksi-DolmuşlaraTUHİM tarafından verilen yıllık çalışma izin belgesini,

 18. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi: Taksi ve Taksi-Dolmuşlarda şoför olarak çalışacak kişilere eğitim aldıktan sonra verilen belgeyi,

 19. Toplu Taşıma Aracı Tanıtım Kartı: Taksi ve Taksi-Dolmuşlarda bulundurulması gereken, araç teknik bilgileri ile araç sahibi ve çalışan şoförlere ait bilgilerin yer aldığı resimli belgeyi,

 20. Taksi İndirme, Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları:Belediyece düzenlenmiş özel işaretlerle belirlenmiş bütün taksilerin faydalanabileceği indirme-bindirme bekleme yerlerini, Cep ya da işaretle ayrılmış yol bölümlerini,

 21. Kamuya terkinli alan üzerinde taksi durağı: İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve kamuya terkin edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolu üzerinde ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en az 6 m2’lik kabin konularak işletilen Telefonlu taksi duraklarını,

 22. Özel Mülk Boş Parseller Üzerindeki Kabinli Taksi Durakları: Özel Mülkiyete ait taşınmazüzerinde en az 4 taksinin park edebileceği 80 m2 park alanı ve 6 m 2 ‘ den az olmamak şartı ile kabin yeri, toplam 86 m2 ve üzerinde olan boş parseller üzerinde kurulacak taksi duraklarını,

 23. Cep: Cadde, sokak, meydan, çıkmaz sokak ve yaya yolunun uygun bölümlerinde oluşturulan yol girintilerini,

 24. Birim Park Alanı: Birim park alanı, bir aracın park etmesi için gerekli olan manevra boşlukları dâhil20–35m² arasındaki park alanlarını,

 25. Parketme: Aracın yük ve yolcu indirip bindirmesi dışında, durup beklemesini,

 26. Açılı Parketme: Yol ekseni ile park eden araç ekseni arasında belli bir açı olacak şekilde park yapılmasını,


Hukuki Sorumluluk 1. Belediye Yıllık Çalışma Ruhsatı sahibini muhatap olarak kabuleder. Taksi, taksi dolmuş şoförlerinin bu yönerge ile belirlenen düzenlemelere aykırı fiillerinden şoför ve işletmeci müteselsilen sorumludur.


İKİNCİ BÖLÜM

TUHİM’ in Görevleri
 1. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü taksilerin ve taksi dolmuşların çalışma prensipleri ile taksi dolmuş güzergahlarının oluşturulması, iptali, birleştirilmesi, değişikliği, durak yerlerinin tespiti ve değiştirilmesi, güzergahların çoğaltılıp azaltılması ayrıca ihtiyaç halinde uygulanması hususunda değişiklikleri, İstanbul ili sınırları içinde ulaşım master planı çerçevesinde toplu ulaşım araçlarının entegrasyon planını hazırlar ve UKOME’ ye sunar.

 2. Taksi ve taksi-dolmuş ücret tarifelerinin tespitinde 5216 ve 5362 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 3. Taksi ve taksi-dolmuşlarınYıllık Çalışma Ruhsatlarını düzenler.


Yıllık Çalışma Ruhsatı 1. Taksi ve Taksi-Dolmuşların Yıllık Çalışma Ruhsatları TUHİM tarafından tanzim edilerek mal sahibi veya imza karşılığı ilgili Oda yetkilisine verilir.

 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2009 tarih ve 249 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda işlem yapılır.

 3. Ruhsat harçlarını ve süreleri ile ilgili kararları İBB Meclisi alır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esaslar
Çalışma Usul ve Esaslar 1. Taksi ve Taksi dolmuş işletmecileri ile işletmecilikte uyulması gereken kurallar aşağıdaki şekildedir,

 1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmayan şoför çalıştırılamaz.

 2. Taksi ve Taksi dolmuşlarda Toplu Taşıma Aracı Tanıtım Kartının aslının araç içinde görünür yerde bulundurulması ve denetim elemanları istediğinde ibraz edilmesi zorunludur.

 3. Çevreyezarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı yapılamaz.

 4. Taksi ve Taksi dolmuşlarda çalışan şoförlerin kılık kıyafeti düzgün temiz ve bakımlı olmalıdır.

 5. Arızalı ve hatalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz.

 6. Taksi ve Taksi dolmuş şoförlerinin karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde;

 1. Su, çamur ve benzerlerini sıçratmaları, atmaları, dökmeleri,

 2. Korkutmaları, şaşırtmaları,

 3. Araçların içerisinden sigara külü ve izmaritlerivb. şeyler gelişi güzel atmaları,

 4. Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı olarak; yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek, suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç kullanmalarıyasaktır.

 1. Köprü geçiş ücreti, ücretli otoyol ve otogar gibi yol kullanım ücretleri hariç taksimetre de yazılı ücretin dışında ücret talep edilemez.

 2. Taksilerde, taksimetre cihazları yolcuların rahat görebileceği yere monte edilmelidir.

 3. Taksi ve taksi dolmuş şoförü, aracın iç ve dışını temiz tutacaktır.

 4. Taksi ve taksi dolmuşlarda yolcuları rahatsız edecek şekilde teyp ve radyo dinlemek yasaktır.

 5. Taksi şoförleri bagajda taşınacak 50 kg’a kadar veya bagaj hacmine uygun olan eşyadan ücret talep edemezler.

 6. Araç içerisinde sigara içmek yasaktır.

 7. Taksi ve Taksi dolmuşlarda Kanunlara, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamak, Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla, TUHİM’den görüş alınarak Kentsel Tasarım Müdürlüğünün onayıyla izin verilen reklâmlar, İBB Reklâm Yönetmeliği de dikkate alınarak, trafikte seyir güvenliği açısından tavan ön-arka yüzey ve camlar hariç araç yüzeyinin % 50’sini geçemez.(Tavan ve kapılardaki plakaları kapatacak şekilde reklâm alınamaz).(2009/8-9 sayılı UKOME Kararı ile değişik),

 8. Taksi ve taksi dolmuş şoförleri taksi indirme, bindirme, bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları mahalleri kirletmemeye dikkat edecek ve çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacaklardır.

 9. Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir.

 10. Taksi şoförleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa göstermedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmeyi teklif eder.

 11. Taksi ve taksi-dolmuş şoförleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak yolcularını sağtaraftanindirmek ve bindirmek, yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve binmek zorundadırlar.

 12. Karayolunu kullananlar için bir tehlike ve engel teşkil etmeyeceğinden emin olmadıkça;

 1. Araç durmadan kapıları açmak,

 2. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek,

 3. Durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapıları açmak ve kontrolsüz yolcu indirip bindirmekyasaktır.

 1. Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan imtina edemez, aracına aldığı bu kişilere yerlerine oturmaları da dâhil olmak üzere yardımdan kaçınamaz.

 2. Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, hizmet esnasında yolcuları söz ya da hareket ile rahatsız edemez.

 3. Daha önceden bir müşteri tarafından rezerv edilmiş olması dışında, gar, havaalanı, otel, tarihi ve turistik tesislerin çevresinde umuma açıklar dışında yasal taksi durağı olan yerlerde durak dışı taksilerin yolcu alma maksadı ile bekleme yapması yasaktır, ancak seyir halinde iken taksi duraklarına 50 metre den fazla mesafeden müşteri alabilir.

 4. Taksi ve taksi dolmuşların içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşınamaz.

 5. Taksi ve Taksi dolmuş şoförleri araçları ilekarayolu üzerinde yetkili mercilerden izin almadan toplu gösteri yapamaz, taşımacılıktan kaçınamaz, taşımacılığı aksatamaz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının önünde veya müştemilatında hiçbir şekilde gösteri yapamaz.

 6. Taksi ve Taksi dolmuş şoförleri hizmet esnasında denetimde bulunan denetim görevlisinin istediği evrakları göstermek zorundadır.

 7. Alt ve üst yapı çalışmaları, kaza, yangın ile geçici trafik düzenlemelerine göre TUHİM tarafından belirlenen geçici güzergâh değişiklikleri hariç, taksi dolmuş şoförleri, UKOME kararıyla belirlenmiş olan hat ve güzergâhlara uymak zorundadırlar.

 8. (T) seri plakalı taksiler Büyükçekmece, Şile, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultanbeyli ilçelerine yolcu götürebilecek fakat yolcu alamazlar. (2013/1-17 sayılı UKOME Kararı ile değişik),

 9. Büyükçekmece, Şile, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultanbeyli ilçelerinde çalışan (C) ve (M) seri plakalı taksiler diğer ilçelere yolcu götürebilecek fakat yolcu alamayacaklardır.(2013/1-17 sayılı UKOME Kararı ile değişik),

 10. Büyükçekmece, Şile, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultanbeyli ilçelerinde çalışan (C) ve (M) seri plakalı taksiler için kendi hudutları dışına çıkılması durumunda kendi sınırları dışında kalan mesafe için km. ücreti %50 zamlı uygulanacaktır. (2013/1-17 sayılı UKOME Kararı ile değişik),

 11. Taksimetrelerde kullanılacak hesaplamasında; Açılış ücreti (¨), Mesafe Tarifesi (¨/Km.), Zaman Tarifesi (¨/Saat), Birim Zaman Ölçüm Aralığı (Dk.), Birim Zaman Ücreti (¨), Birim Mesafe Ölçüm aralığı (m.), Birim Mesafe Ücreti ve Dönüşüm Hızı (Km./Saat) değerleri;

Açılış Ücreti

(¨)

Mesafe Tarifesi (¨/Km)

Zaman Tarifesi (¨/Saat)

Birim Zaman Ölçüm Aralığı(Dk.)

Birim ZamanÜcreti

(¨)

Birim Mesafe Ölçüm Aralığı(m)

Birim Mesafe Ücreti

(¨)

Dönüşüm Hızı (Km/Saat)

………

………

………

1 Dakika

…………

100 metre

………...

………….

Belirlenip,UKUME Kararları ile açıklanan açılış ücretine ilaveten eşit aralıklar kaydederek hesaplan ücret taksimetre göstergesinde gösterilecektir. (2009/6-EK1 sayılı UKOME Kararı ile değişik),(2010/8-9 sayılı UKOME Kararı ile değişik),(2013/1-17 sayılı UKOME Kararı ile değişik),
  1   2   3   4

Add document to your blog or website
Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
denemetr.com


The database is protected by copyright ©denemetr.com 2013
mesaj göndermek
denemetr.com
Main page