T. C. Emniyet genel müDÜRLÜĞÜ teftiŞ kurulu başkanliğI
Indir 298.38 Kb.
TitleT. C. Emniyet genel müDÜRLÜĞÜ teftiŞ kurulu başkanliğI
Page7/13
Date conversion20.05.2013
Size298.38 Kb.
TypeDocuments
See also:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Genel Hususlar

 1. Lojistik Şube Müdürlüğünün; İdari Büro Amirliği, Satınalma Büro Amirliği, Muhasebe Büro Amirliği, Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği, Beslenme Büro Amirliğinden oluşup oluşmadığı,

 2. Şube Müdürlüğünde kaç personel ile görev yapıldığı, tahsis edilen yerin yeterli ve elverişli olup olmadığı,

 3. Teftiş dönemi içinde kaç Şube Müdürünün görev yaptığı, son Şube Müdürünün ne zamandan beri görevli olduğu,

 4. Şube Müdürlüğünde; (001) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, (005) Zimmet Defteri, (007) Denetleme Defteri,  (009) Demirbaş Defteri, (132) Bütçe Masrafları ve Ödeme Emirleri Defteri, (139) Ambar Esas Defteri, (140) Demirbaş Kuvve Defteri, (142) Melbusat Defteri, (143) Silah Kuvve Kayıt Defteri, (144) Silah ve Teçhizat Defteri, (145) Mühimmat ve Techizat Defteri, (147) Silah Defterlerinin örnek ve usulüne uygun tutulup tutulmadığı, bilgisayar ortamında tutulan defter ve fişlerin, silinmeye veya bilgi kaybına karşı yedeklemesinin yapılıp yapılmadığı, (Yönergenin 17 nci maddesine göre bilgisayar ortamına aktarılanlar hakkında ayrıca defter veya form tutulmayabilecektir)

 5. 5/6/2006 tarihli Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönerge gereğince defterlere sayfa numarası verilmesi, sayfa birleşim yerlerinin mühürlenmesi, son sayfasının birim amirince onaylanması işlemlerinin yapılıp yapılmadığı,

 6. Defterlerde silinti ve kazıntı yapılıp yapılmadığı, düzeltme yapılması gerekiyorsa yapan görevli tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanıp imzalanmadığı,

 7. Gelen giden evrakın usulüne göre takip edilip edilmediği,

 8. Polisi ilgilendiren mevzuatın her personelin ulaşabileceği bir yerde ya da bilgisayar ortamında hazır bulunup bulunmadığı, personelin kendi hizmet ve işlemleriyle ilgili mevzuat bilgisinin yeterli olup olmadığı,

 9. Resmi mühür ve mühür beratının birlikte muhafaza edilip edilmediği, görev değişikliği sırasında tutanakla teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığı,

 10. Dosyalama ve arşiv işlemlerine, “Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği” gereği gereken önemin verilip verilmediği,

 11. Polis Koleji Müdürlüğü demirbaş ve tüketim ihtiyacının karşılanması, kayıtlarının tutulması, dağıtımı ve kullanılabilir durumda bulundurulmasının sağlanıp sağlanmadığı,

 12. 2/12/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı,

 13. Şube Müdürlüğü brifing dosyasının, teftiş dönemini kapsayacak şekilde güncel olarak elektronik ortamda hazırlanıp hazırlanmadığı,

 14. Polis Koleji Stratejik Planında yer alan amaçlar doğrultusunda öngörülen zamanda hangi hedeflerin gerçekleştirildiği,

 15. EGM’nin 14.12.2012 tarihli ve 227572 sayılı “Silahın Kullanımı Genelgesi” gereğince silahın ömrünün uzatılması, her zaman faal durumda olması ve silahtan en çok fayda sağlanması için kuvveye ve personele ait silahların gerekli bakım ve temizliğinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı,

 16. EGM’nin 11.01.2013 tarihli ve 3 numaralı genelgesi gereğince; görev sırasında demirbaş zati silahın veya görev silahlarının taşınması, fişek sayıları, şarjör durumu ve silah temizliği konularında gerekli duyarlılığın gösterilip gösterilmediği,


İdari Büro Amirliği

 1. Şube Müdürlüğüne gelen evrakın şube müdürüne ve ilgili büroya intikal ettirilip ettirilmediği,

 2. Şube müdürlüğündeki personelin özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülüp yürütülmediği,

 3. Şube Müdürlüğüne gelen genelge ve emirlerin tüm personele imza karşılığı tebliğ edilip edilmediği,

 4. Günlük görev listesinin modülden çıktısını alıp birim amirine imzalatıp imzalatılmadığı,

 5. Şubenin yıllık istatistiki verilerinin hazırlanıp hazırlanmadığı, elde edilen verilerin analiz edilerek, buna göre şubenin analitik bütçe teklifinin hazırlanıp hazırlanmadığı,


Satın Alma Büro Amirliği

 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde ön görülen “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri kısımlara bölünemez. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” prensiplerine uyulup uyulmadığı,

 2. İhtiyaç sahibi birim tarafından talep yapılıp yapılmadığı,

 3. Yaklaşık Maliyet tespiti için komisyon kurulup kurulmadığı,

 4. Yaklaşık Maliyetin tespit edilip edilmediği,

 5. İhale Onay Belgesinin alınıp alınmadığı,

 6. Onayda yaklaşık maliyete yer verilip verilmediği,

 7. Onayda ödenek miktarının belirtilip belirtilmediği,

 8. Onayda Bütçe tertibi/tertiplerine yer verilip verilmediği,

 9. Onayda İhale Dokümanı satış bedelinin belirtilip belirtilmediği,

 10. Fiyat farkı verilecekse dayanaklarının onayda belirtilip belirtilmediği,

 11. Onayda İhale Usulünün belirtilip belirtilmediği,

 12. Belirlenen ihale türünün kanuna uygun olup olmadığı,

 13. Yürürlükteki eşik değerler kapsamında İhaleye Yerli -Yabancı isteklilerin katılacağının onayda belirtilip belirtilmediği,

 14. Eşik değeri üzerindeki yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağının belirtilip belirtilmediği,

 15. Onay belgesinin yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığı,

 16. Onay Belgesine yaklaşık maliyet ve eklerin eklenip eklenmediği,

 17. Avans verilecekse şartların onayda belirtilip belirtilmediği,

 18. İhale kayıt numarası alınıp alınmadığı,

 19. İdari şartnamenin Tip şartnameye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı,

 20. Sözleşme Tasarısının Tip sözleşmeye ve idari şartnameye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı,

 21. Yapılacak ihale türüne eşik değer üzeri ve altında olan ihalelerde ilan sürelerine uyulup uyulmadığı,

 22. İlan ve sevk işlem formu uygun sürede KİK'e gönderilip gönderilmediği,

 23. Düzeltme ilanı yapıldı ise kanuni sürelere uyulup uyulmadığı,

 24. İlanın Kamu İhale Bülteninde yayınlanıp yayınlanmadığı,

 25. İlandaki ihale tarihi ile idari şartname uygun olup olmadığı,

 26. İhale Tarihi ile teklif verme tarih ve saati aynı olup olmadığı,

 27. İhale dokümanı satış bedelinin tutanakla tespit edilip edilmediği, belirtilen tutarın idari şartname ile aynı olup olmadığı,

 28. Malın teslim yeri/yerlerinin idari şartname ile aynı olup olmadığı,

 29. Teslim süresinin idari şartname ile aynı olup olmadığı,

 30. Teslim Şeklinin (Tam/Kısmi) idari şartnameye uygun olup olamadığı,

 31. İhalenin sadece yerli isteklilere veya yerli ve yabancı isteklilere açık olduğu idari şartname ve onayla aynı olup olmadığı,

 32. İhale ilan ve davet tarihlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13’üncü maddesinde belirlenen sürelere uygun olarak yayınlanıp yayınlanmadığı,

 33. İhale komisyonu kurulup kurulmadığı,

 34. Komisyon üyelerinin ikisi işin uzmanı biri muhasebe ve mali işlemlerde görev alan personel olup olamadığı,

 35. Yedek komisyon üyesi sayısı ve özellikleri asıllarla aynı olup olmadığı,

 36. İhale dokümanının ilan tarihinden itibaren 3 gün içinde ihale komisyon üyelerine teslim edilip edilmediği,

 37. İstekli tarafından ihale dokümanı bedelinin Saymanlığa yatırılıp yatırılmadığı veya Ekap’tan indirilip indirilmediği,

 38. İdarece yapılan Açıklama ve Zeyilname ile yapılan değişiklikler ihale dokümanı alanların tamamına ihale tarihinden 10 gün öncesinden bilgi sahibi olmaları için gönderilip gönderilmediği,

 39. Teklif zarflarının teslim alındığına dair sıra numaralı alındı makbuzlarının olup olmadığı,

 40. Teklif zarflarının İhale Komisyonuna teslim edildiğine dair tutanağın olup olmadığı,

 41. Uygun olmayan zarfların uygun olmadığına ilişkin tutanağın olup olmadığı,

 42. Zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenip düzenlenmediği,

 43. Teklif Mektubunda tebligat için adres beyanı olup olmadığı,

 44. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi olup olmadığı,

 45. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ve imza sirküleri olup olmadığı,

 46. Teklif mektubunda silinti kazıntı olup olmadığı,

 47. Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile uyumlu yazılıp yazılmadığı,

 48. Ad, soyad belirtilmek suretiyle yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığı,

 49. Teklifin geçerlilik süresinin belirlenip belirlenmediği ve yeterli olup olmadığı,

 50. Teklif edilen bedelin yüzde3 oranında Geçici Teminatın alınıp alınmadığı,

 51. Geçici Teminatta ihalenin adının ve geçerlilik tarihinin belirlenip belirlenmediği

 52. İdari Şartnamede yer alan yeterlilik belgelerinin olup olmadığı,

 53. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi olup olmadığı,

 54. İstekli İhaleye konsorsiyum şeklinde katılacaksa konsorsiyum belgesi olup olmadığı,

 55. İstekliler işi alt yüklenicilere yaptırmayı düşünüyorlarsa yaptıracak işlere ait önerileri ve iş listesi olup olmadığı,

 56. İdari Şartnamede istenilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu dair belgeler olup olmadığı,

 57. İş deneyim belgesi istenilmişse mevcut olup olmadığı,

 58. İdari Şartnamede istenilmiş ise ihale konusu malın üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasaya arzına ve/veya satışına ve/veya tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan izin, ruhsat, sertifika vb. belgeler olup olmadığı,

 59. İdari şartnamede istenilmiş ise, belirtilen ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler olup olmadığı,

 60. İdari şartnamede istenilmiş ise, belirtilen Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler olup olmadığı,

 61. İsteklilerce teklif edilen bedellerin tespit edildiği tutanağın olup olmadığı,

 62. Kısmı teklife Açık İhalelerde Değerlendirmeye esas teklif cetveli düzenlenip düzenlenmediği,

 63. İhale Komisyonu kararı olup olmadığı,

 64. İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığına dair KİK tarafından talep edilen Teyit Belgesi alınıp alınmadığı,

 65. İhale Komisyonu Kararı ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren 5 iş günü içinde onaylanıp onaylanmadığı,

 66. Kesinleşen ihale kararı en geç 3 gün içinde ihaleye katılan firmalara bildirilip bildirilmediği,

 67. Tebligatlar idareler tarafından kanunda belirtilen yöntemlerden birinin kullanılarak yapılıp yapılmadığı,

 68. İhalelerin sonuçlandırılmasından sonra, işin yapılması safhalarındaki yazışmaların yapılıp yapılmadığı, ilgili birimleri bilgilendirerek işin takibinin yapılmasının sağlanıp sağlanmadığı,

 69. Muayene Kabul İşlemleri için ihale dokümanlarının yanı sıra mal alımı ve yapım işi ise alımı yapılan mal örneğini Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğine göndermek suretiyle bilgilendirilip bilgilendirilmediği,

 70. Yapılan ihalelerle ilgili, mevzuat gereği bildirilmesi gerekenleri SGK ve ilgili kurumlara bildirilip bildirilmediği,

 71. Doğrudan Temin Yönteminde;

 72. Satın alınacak mal ve hizmetler için ihtiyaç duyulacak ödeneğin ilgili birimden talep edilip edilmediği,

 73. Satın alınacak mal ve hizmetler için gerekli işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı,

 74. İhtiyaç sahibi birimler tarafından talep yapılıp yapılmadığı,

 75. Ödenek miktarının alıma çıkılması için yeterli olup olmadığı,

 76. Onay alınıp alınmadığı,

 77. Yaklaşık Maliyet Tespiti yapışmış ise, onayda yaklaşık maliyete yer verilip verilmediği,

 78. Onay belgesinde ödenek miktarının belirtilip belirtilmediği,

 79. Onay belgesinde ödenek bütçe tertibine yer verilip verilmediği,

 80. Onay belgesinde satın alma usulünün belirtilip belirtilmediği,

 81. Onay belgesinde piyasa araştırması yapacak görevlilerin isimlerinin belirtilip belirtilmediği,

 82. Onay belgesinin yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığı,

 83. Yaklaşık Maliyet Tespiti yapılmış ise, Onay belgesine yaklaşık maliyet ve eklerinin eklenip eklenmediği,

 84. Her yıl belirlenen doğrudan temin limitine uyulup uyulmadığı,

 85. Onayda alımı yapılacak olan hizmet/mal veya yapım işinin belirtilip belirtilmediği,

 86. Onayda Doğrudan Teminin Tabi Olduğu madde numarasının gösterilip gösterilmediği,

 87. Onay Belgesinde görevlendirilen personel tarafından hazırlanan piyasa araştırması tutanaklarının imzalanıp imzalanmadığı,

 88. Alım İhale Yetkilisi tarafından Onaylanıp onaylanmadığı,

 89. En uygun teklif veren firma/şirket veya kişilere tebliğ yapılıp yapılmadığı,

 90. Sözleşme yapılıp yapılmadığı, (22/c'de zorunlu, diğerlerinde isteğe bağlı)

 91. Tek kaynaktan alınacağına dair temin formunun olup olmadığı (22-d maddesinde bu belge aranmaz)

 92. Alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işlerinin KİK sayfasının ilgili bölümüne işlenip işlenmediği,

 93. 22’nci madde ve 21/f maddesi ile alımı yapılan mal hizmet ve yapım işlerinin, Pol-Net ortamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sayfasına işlenip işlenmediği,

 94. Doğrudan teminde yüzde onluk limitin aşılmaması amacıyla Doğrudan Temin Limit Takip Sistemine giriş yapılıp yapılmadığı,

 95. Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde işleme konup konmadığı,

Muhasebe Büro Amirliği

 1. Personelin maaş, ücret, tazminat, taltif, terfi farkı, ek ders ücreti, eğitime hazırlık ücreti, dikiş ücretleri, görev yolluğu, sosyal yardımlarının tahakkuk işlemlerinin düzenli yürütülüp yürütülmediği,

 2. Öğrenci harçlıklarının ödemelerinin eksiksiz yapılıp yapılmadığı,

 3. Personelin fiili hizmetleri ile emekli kesenekleri ile ilgili işlemlerin yürütülüp tahakkuk ettirilmesi ve ilgili kuruma gönderilmesinin sağlanıp sağlanmadığı,

 4. Personel maaşlarındaki kanuni kesintilerle ilgili işlemleri takip edilmesi ve yerine getirilmesi,

 5. Ödemelerin yapılacağı bankalarla ile gerekli görüşme ve anlaşmaların sağlanıp sağlanmadığı,


Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği

 1. Demirbaş malzemelerinin satış, hibe, mübadele, bedelsiz devir, HEK ve hurda nedenleriyle elden çıkması halinde kayıt silme işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı,

 2. Taşınır malların teslim alınmasını, depolanmasını, muhafazasını, ihtiyaç birimlerine teslim edilmesini, elden çıkarılmasını, bunlara ilişkin giriş ve çıkış kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığı,

 3. Personel ve Öğrenci melbusatlarının planlanmasının ve dağıtımının yapılıp yapılmadığı,

 4. Sayım veya devir teslim tutanaklarına, kayıtlara göre bulunması gereken miktarları işlenip işlenmediği, sayım kurulunca tespit edilen farklılıkların kayıtlara ve belgelere uygunluğunu kontrol edilip edilmediği ve kayıt hatalarından kaynaklı olduğunu tespit ettiği uyumsuzlukları taşınır mal saymanına bildirilip bildirilmediği,

 5. Edinilen taşınır malların giriş ve çıkış envanter kayıtlarını yürürlükteki mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığı, yıl sonu taşınır mal yönetim hesap cetvellerini tanzim edilip edilmediği ve her an denetlemeye hazır hâlde bulundurulup bulundurulmadığı,

 6. Edinilen taşınır malları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alınıp alınmadığı ve sorumluluğundaki depoda/depolarda usulüne uygun olarak muhafazanın yapılıp yapılmadığı, depoların temizlik ve bakımlarının yaptırılıp yapılmadığı,

 7. Müdürlüğümüze ataması yapılan personellere ait Zati Demirbaş Silah borcu bitenlere ait FORM-2 Silah senedi düzenlenip düzenlenmediği, onay için İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığına gönderilip gönderilmediği ve onaydan gelen FORM-2 senetlerinden den bir nüshasını ilgili personele tesliminin yapılıp yapılmadığı,

 8. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait araç, gereç, mal ve malzemelerin satış, hibe, HEK ve  hurda durum ve işlemleri ile hizmet satışına dair kanun ve bu kanun ile ilgili yönetmeliklere göre yapılan işlemlerde; ihtiyaç fazlası, standart dışı, HEK, hurda ile satışı yapılacak mal, malzeme ve hizmet durumlarının tespiti amacıyla teknik komisyon kurulup kurulmadığı,

 9. Onaylanan teknik komisyon kararında belirtilen mal, malzeme ve hizmetle ilgili işlemlerin yapılabilmesi için değer tespit komisyonunun kurulup kurulmadığı,

 10. Satış veya mübadele işlemleri ile ilgili teknik komisyon ve değer tespit komisyon tutanakların düzenlenip düzenlenmediği,

 11. Muayene ve Kabul Komisyonunu oluşturulup oluşturulmadığı,

 12. Depo stoklarındaki taşınır malları ve taşınır mal kayıtlarını kontrol ederek ihtiyaç fazlası olanları ilgili birimlere bildirilip bildirilmediği,

 13. Muayene ve kabul işlemine tabi olan taşınır malları “Taşınır Mal Geçici Alındı Belgesi” ile geçici olarak teslim alınıp alınmadığı ve yüklenicinin taşınır malı ihale dokümanına ve/veya sözleşmesine uygun şekilde idareye teslim etmesinden itibaren, ihale dokümanında belirtilen sürede muayene işlemlerine başlanabilmesi maksadıyla ilgili mevzuatta belirtilen belgeleri tanziminin yapılıp yapılmadığı ve bunları ilgili birime gönderilip gönderilmediği,

 14. Satış veya mübadele teknik şartnamesinin hazırlanıp hazırlanmadığı,

 15. Teknik komisyonca yapılan çalışmada ortaya konan kararların harcama yetkilisinin onayına sunulup sunulmadığı,

 16. Personelin emekli, vefat vb. durumlarında zati demirbaş tabancalarının kuvve kayıtlarından düşüm işlemlerinin yapılıp yapılmadığı,

 17. Yıpranan, kaybolan ve yeni açılan birimlerce ihtiyaç duyulan, mühür ve beratların Resmi Mühür Yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtilen hükümler ve 08.07.2003 tarihli ve 7842-125240 sayılı tamimde belirtilen hususlar dikkate alınarak talepte bulunup bulunmadığı,

 18. İmal edilen resmi mühür ve beratın teslim alındıktan sonra teslim alma formunun darphaneye gönderilip gönderilmediği,

 19. Birim unvanının değişme veya kaldırılması nedeni ile iptal edilen mühürlerin darphaneye gönderilip gönderilmediği,

 20. Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir kontrollerinin yaptırılıp mühürletme işleminin yapılıp yapılmadığı,


Beslenme Büro Amirliği

 1. Öğrencilerin ihtiyaçları olan yiyecek maddelerin tespit edilerek, temini için Satın Alma Büro Amirliğine bildirilip bildirilmediği,

 2. Satın Alma Büro Amirliğine alınan yiyecek maddelerinin muayene komisyonunun kontrolünden sonra teslim alınarak, depolanıp, muhafaza edilip edilmediği ve kayıtları ile ilgili evrakın düzenlenip düzenlenmediği,

 3. Öğrenci yemekleri için aylık yemek listesinin besin değerleri ve uyumu gözetilerek Kolej Müdürüne onaylatılıp onaylatılmadığı,

 4. Aylık yemek listesini düzenlerken öğrencilerin daha çok tükettikleri yemeklerin göz önüne alınıp alınmadığı, bu yemeklerin tespiti ile ilgili anket çalışması, yemeklerin tüketilme oranlarının gözlemlenmesi gibi gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığı,

 5. Yemek çeşitlerinin farklılaştırılması için Yemekhane Büro Amirliği ile koordineli olarak gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığı,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
denemetr.com


The database is protected by copyright ©denemetr.com 2013
mesaj göndermek
denemetr.com
Main page