T. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi taksi duraklari ve ticari taksi taşimacilik esaslari yönetmeliĞİ
Indir 101.11 Kb.
TitleT. C. Kayseri BÜYÜKŞEHİr belediyesi taksi duraklari ve ticari taksi taşimacilik esaslari yönetmeliĞİ
Page1/3
Date conversion27.07.2013
Size101.11 Kb.
TypeDocuments
See also:
  1   2   3
T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde Ticari taksi olarak hizmet veren araçların denetim, park yeri tahsisi, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde boş olarak müşteri aramak için dolaşımlarını azaltmak, yol üzerinde bekleme yapmalarının önüne geçmek, ekonomik kaybı önlemek, çevre üzerindeki bozucu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet kalitesini arttırmak, indirme-bindirme ve bekleme yerlerini belirlemek, iptal etmek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranacak usul ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda aranacak şartlar, teknik özellikler, ticari taksi şoförlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler ile eğitim ve standartlarının belirlenmesini, Taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI
MADDE 2.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7/f ve 9. maddeleri,

 2. 5326 sayılı kabahatler kanunu

 3. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun

 4. 25384 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği

 5. 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

 6. 1608 sayılı Kanun

 7. Karayolları Trafik Yönetmeliği

 8. 1986/10553 sayılı Ticari plakaların verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar hakkındaki bakalar kurulu kararı

 9. Büyük Şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği


TANIMLAR
MADDE 3.

Belediye : Kayseri Büyükşehir Belediyesini

İlçe Belediyeleri : Kocasinan, Melikgazi, İncesu, Talas ve Hacılar belediyelerini

İlk Kademe Belediyeleri : Büyükşehir Belediye sınırları içinde İlçe olmayan Belediyelerini.

UKOME : Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü.

İşletmeci : Kayseri Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde Ticari Taksi sahibi

Ticari Taksi : İnsanları ücret mukabilinde şehir içi ve dışında gideceği yere ulaştıran özel

plakalı ve donanımlı araçtır.

Sürücü : Karayolunda, tescil edilmiş motorlu taşıt kullanan kişi

Araç Sahibi : Araç için adına idarece tescil belgesi (Ruhsat) verilmiş kişi

Ticari Taksi İşletme Ruhsat: Ticari araç sahibinin, Adı Soyadı, Doğum Tarihi ve yeri, Baba Adı, Adresi,

Aracın (plakası, markası, modeli, motor no) gerekli bilgileri,

Durak No ve Sırası yazılı idarece imza ve mühürlü yazılı belgedir.

Meslek Odası : Şoförler ve Otomobilciler Odasını,

Ticari Taksi Durak : UKOME’ce belirlenen sayıda ticari taksilerin, yol üzerinde veya yola terkin

alanda konuşlandıkları yer

Depolama Yeri : Taksilerin karar ile belirlenen duraktaki park yerini,

Durak Temsilcisi : Duraktaki araç sahipleri tarafından seçimle belirlenen kişiyi

Kontenjan : Her durakta çalışan araç sayısını,

Yolcu : Taksiyi kullanan şoför haricinde araçta bulunun kişiyi

Denetim Görevlisi : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığınca

görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları Denetleme Görevlileri ile Jandarma ve

Emniyet Teşkilatı görevlilerini ifade eder.
Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

YÖNETMELİĞİN KAPSAM ALANI

 1. Yönetmelik; Belediye sınırları içinde İl Trafik Komisyonun veya UKOME Kurulunun uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren İşletmecileri, mevcut taksi durakları ve yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar.


İKİNCİ BÖLÜM
TAKSİ DURAKLARI, TAKSİ İŞLETME RUHSATI ve

TAŞIT TAHSİS BELGESİ VERİLMESİ ESASLARI


 1. Taksi kullanacak olan şoförlere ait en az “B” sınıfı veya üstü sürücü belgelerinin olması gereklidir.

 2. Taksi işletme Ruhsatı almak için müracaat eden araç sahipleri ve araçlarında çalıştıracakları şoförler için son 6 ay içinde aldıkları “adli sicil belgesini“ ve Psikoteknik Rapor ile uyuşturucu / keyif verici madde (kimyasal/organik) kullanmadığını belirtir Rapor” ibraz etmek zorundadır.

 3. 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı RG de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12. maddesinin c fıkrasının son paragrafında tarif edilen mesleki saygınlıkta olmaları gerekmektedir.

 4. Ticari Taksi sahipleri “Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı (Ruhsat)” alırken / yenilerken şoför çalıştırıyor ise şoförün işe giriş belgesi, sigorta kartı, son aya ait maaş bordrosunu ibraz etmek zorundadırlar.

 5. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi sınırları içindeki tüm ticari Taksi araç sahipleri Yönetmeliğin onaylanmasından sonra Kayseri Büyük Şehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü’nün belirleyeceği tarihe kadar “Taksi işletme Belgesi”ni almak zorundadırlar. Yönetmelik hükümlerine göre hazırlayacakları evraklarını Kayseri Şoför ve Otomobilciler Odasınca belirlenecek tarihe kadar ilgili odaları eliyle Kayseri Şoför ve Otomobilciler Odasına teslim edecekler. Kayseri Şoför ve Otomobilciler Odası tüm başvuruları, belirlenecek son başvuru günü mesai saati sonuna kadar Kayseri Büyük Şehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür.

 6. Eksik olarak teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Kayseri Büyük şehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü’nce Kayseri Şoför ve Otomobilciler Odası ne yazılı olarak bildirilir.

 7. Başvuru dilekçeleri ile ekleri Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olup olmadığı Kayseri Büyük Şehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü’nce incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlardan “Araç Uygunluk Belgesi” alması istenir. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden “Araç Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Kayseri Büyük Şehir Belediyesince bu yönetmeliğe göre “Ticari Taksi İşletme Ruhsatı” verilir.

 8. Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra UKOME Müdürlüğü’nce “Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı” düzenlenir. Ticari Taşıt İşletme Ruhsatında İşletme Ruhsatına, Araç sahibinin adı soyadı, Baba adı, Doğum yeri ve tarihi, aracın plakası, markası modeli ve motor numarası, bağlı bulunduğu durak ve sırası, veriliş nedeni, ikametgâh adresi, alınan harcın makbuz no ve tarihi yazılarak resimli olarak tasdik edilir.

 9. Taksi sahipleri kendi adlarına düzenlenmiş “Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı”, “Bandrol” ve “durak ruhsatlarını” ve şoför çalıştırıyorsa ilgili odadan alacakları çalışma belgesini araçta bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadır.

 10. Ticari Taksi Durak kapasitelerinin eksiltilip çoğaltılmasına, yerlerinin değiştirilmesine, yeni durak ihdasına, tamamen kaldırılmasına, Mevcut taksi duraklarında herhangi bir sebeple oluşan kontenjan açığının doldurulmasına, ticari taksi sayısının artırılmasına UKOME Kurulunca karar verilir. Karar sırasında Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın da görüşleri alınır.

 11. Yönetmelik gereği Ruhsat işlemleri ile devir harçları Kayseri Büyük Şehir Belediye Meclisince belirlenir.

 12. Yönetmelik gereği ruhsat işlemleri ile ilgili hükümlerin uygulanmasında Kayseri Büyük Şehir Belediyesi UKOME şube müdürlüğü, devir ve ruhsat harçlarının tahsilinde Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Gelir müdürlüğü yetkilidir.

 13. Aynı durakta çalışmamak şartıyla birden fazla Ticari Taksi İşletme Ruhsatı alınabilir.

 14. Verilen Ticari Taksi İşletme ruhsatları, ruhsatı alan lehine devamlılık arz etmez ve bir başkasına kiraya verilemez. Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanların Ticari Taksi işletme ruhsatları iptal edilir.

 15. Taksi işletme ruhsatı verilen taksiler Kayseri Büyük Şehir Belediye başkanlığının belirleyeceği işaret ve ikazları (taksimetre, ışıklı yazı, telsiz v.b.) takmak zorundadır.

 16. Ticari taksilerin Belediye Otobüs duraklarında durmaları, yolcu indirip bindirmeleri, durakları her ne suretle olursa olsun işgal etmeleri yasaktır. Aksine hareket edenlere mevzuatlarda ön görülen cezalar uygulanır ve ruhsatı iptal edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAKSİ DURAKLARI, TAKSİ İŞLETME RUHSATI, TAŞIT TAHSİS BELGESİ

BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER
ÇALIŞMA RUHSATI DURAK RUHSATI VE BAŞVURU EVRAKLARI

 1. Bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Ticari Taksilere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/ p maddesi ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununda tanımlandığı gibi, toplu taşıma aracı olarak çalıştırılmak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME’ce Taksi durağı ruhsatı verilir. Duraklara numara verilir. Ruhsatlar, durak no’ larına göre tanzim edilir. Durak Ruhsatı, durakta çalışan ticari taksi plakası ve adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur. Durak hakkı plaka ile sabittir. Ayrıca Belediyece her ticari taksi için Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı tanzim edilir. Bu belgenin araç içinde bulundurulması zorunludur. Ticari taksi sahibi olup da bazı nedenlerden dolayı çalışmayan veya taksi durağı bulunmayan araç sahiplerinin müracaatı halinde konu UKOME Kurulunda değerlendirilerek münhal (Boş) bulunan bir taksi durağında Ticari Taksi işletme Ruhsatı tanzim edilerek çalıştırılabilir.

 2. Taksi işletme ruhsatları verilecek kişilerden istenen evraklar:

 1. Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfüs Müdürlüğünden alınacak)

 2. Sürücü belgesinin fotokopisi (veraseten yapılan devirlerde zorunlu değildir.)

 3. Kayseri İli Sınırları içinde ikamet ettiğine dair İkametgâh İlmühaberi

 4. Taşıta ait trafik ruhsat fotokopisi

 5. Vergi Levhası fotokopisi, (Emeklilerden Emekli Cüzdanı Fotokopisi)

 6. 2 adet Fotoğraf, (Son altı ay içerinde çekilmiş vesikalık)

 7. Durağı aldığına dair noter satış senedi (Aslı) (UKOME Kararı ile verilenlerden istenmez)

 8. Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olduğuna dair belge. (Aslı ve aynı yıla ait)

 9. Sabıka kaydı.

 10. Geçimini şoförlük yapmak suretiyle temin edeceğine dair noterden taahhütname

 11. Devirde de aynı şartlar aranır

  1. Ruhsat sahibi aracını bizzat kendisi kullanır. Zorunlu durumlarda şoför kullanacak olursa UKOME şube müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

  2. Ruhsatın kayıp, zayii v.s. durumlarda harcı yatırarak yenisi verilir.


TİCARİ TAŞIT TAHSİS BELGESİ

 1. El değişikliği yapan Taksi (T plakalı) işleticiler Emniyet müdürlüğü Tescil şubesinden adlarına işlem yapabilmeleri için aşağıdaki belgeler tamamlandıktan sonra UKOME şube müdürlüğünce “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” verilir.
 1. Alıcı ve Satıcının karşılıklı dilekçesi

 2. Satıcı ve alıcının Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus müdürlülerinden alınacak)

 3. Kayseri İli Sınırları içinde ikamet ettiğine dair İkametgâh İlmühaberi

 4. Sabıka kaydı.

 5. Taşıta ait trafik ruhsat fotokopisi

 6. Sürücü belgesinin fotokopisi (veraseten yapılan devirlerde zorunlu değildir)

 7. SSK ilişik belgesi, (Emeklilerden Emekli Cüzdanı Fotokopisi)

 8. İlgili meslek odasından oda kayıt belgesi (Aslı ve aynı yıla ait)

 9. Geçimini şoförlük yapmak suretiyle temin edeceğine dair Noterden taahhütname


TAKSİ DURAĞI AÇMA VE ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ

  1. Taksi Durağı açılması talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine müracaat eder. Taksi Durağı talebi UKOME Şube müdürlüğünce incelendikten sonra UKOME Kurulunda değerlendirilir ve talebi uygun görülenlerin depolama yeri ve araç sayıları belirlenerek Taksi durağı yapılmasına kara verilir. Yeni yapılan Taksi Durağına UKOME Kurulunca belirlenen bir metotla yeni durağa geçmek için talepte bulunan İl, ilçe ve ilk kademe belediye sınırları içindeki tahsisli T plakalı araçlar içinden yerleştirme yapılır. Yerleştirme sonucunda durakta çalışacak ticari taksiler daha önce çalıştıkları durak yerinden feragat etmiş sayılır. Duraktaki araç sayı artırımları, UKOME Kurulu kararı ile belirlenir. İl’e Tahsisli taksi sayısının yetersiz olması halinde BAKANLAR KURULU kararı ile yeni tahsis istenir.


TAKSİ DURAĞI YER DEĞİŞİKLİĞİ

 1. İşletmeciler, Taksi Durak yeri değişikliklerine ilişkin taleplerini yazılı olarak Belediyeye bildirilir. Kendi durağındaki tüm hak ve menfaatlerinden noterden feragat ettiğini belgeler ve Taksi durak değişikliği UKOME Kurulunda değerlendirilerek, karar alınmasından sonra uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan Taksi durağında UKOME Kurulu kararı olmaksızın yeni bir ticari taksi çalıştırılamaz.

TAKSİ DURAĞINDA ARANAN ŞARTLAR 1. Her araç için 15 metrekareden az olmamak üzere alan tahsisi aranır.

 2. İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, yangın söndürme tüpü, telefon ile ayrıca bir ecza dolabı bulunacaktır.

 3. Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi, etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama rögarına verilecektir.

 4. İhdas edilen duraklara baraka koymak isteyenlere, mekan müsait ise UKOME kurulunca uygun görülen yere konulur. Yeni konacak durak tipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen projeye göre yaptırılır. Taksi durağının bulunduğu mekânda zaman içerisinde barakaların yeri UKOME Kurulu kararı ile değiştirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.


ALIM, SATIM, DEVİR VE BENZERİ İŞLEMLER

  1. Alım, satım, devir ve benzeri işlerin geçerli olabilmesi için,

 1. Devir alanın ve devredenin Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanlığına müracaatı.

 2. Durak ve plaka devri birlikte yapılır (plakasız durak devri yada duraksız plaka devri yapılmaz)

 3. Kayseri Büyük Şehir Belediye Meclisince belirlenen ruhsat devir, yenileme, harç ve ücretinin ödenmesi

 4. Ruhsat sahibinin vefatında, 6 ay içinde varislerince devralınır. Varisler satmak isterse 6 ay içinde devretmek zorundadır. Veraset ilamı ile aile toplum kağıdını getirmek şartıyla aile fertleri varislerden kimi isterse muvafakat vererek devredebilir.

 5. Vefat eden ruhsat sahibinin varisleri 6 ay içinde herhangi bir işlem yapmazlarsa Durak hisseleri ve Ticari Taksi işletme ruhsatları iptal edilir.
  1. Noterden Ruhsat Devrini alan Şahıs Belediyeden Ruhsatı üzerine almadan bir başkasına devir yapamaz.

  2. Belediye zabıta ekipleri ve UKOME şube Müdürlüğünün zaman zaman yaptığı durak kontrollerinde 6 ay çalışmadığı tespit edilenlerin Taksi İşletme Ruhsatları iptal edilir.

  3. T plakasını Trafik tescil Şube Müdürlüğünden çektip 6 ay içerisinde yeni T plakası ile durakta çalışmaya başlamayanların ruhsatı UKOME Kurulu kararı ile iptal edilir.

  1   2   3

Add document to your blog or website
Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
denemetr.com


The database is protected by copyright ©denemetr.com 2013
mesaj göndermek
denemetr.com
Main page