Belediye yönetim diZİSİ Belediyeler İçin norm kadro
Indir 436.62 Kb.
TitleBelediye yönetim diZİSİ Belediyeler İçin norm kadro
Page1/6
Date conversion18.07.2013
Size436.62 Kb.
TypeDocuments
See also:
  1   2   3   4   5   6


BELEDİYE YÖNETİM DİZİSİ

Belediyeler İçin

NORM KADRO

REHBERİ

Hulusi ŞENTÜRK

İÇİNDEKİLER

Giriş

Norm kadro

Belediye Kanunu’na göre norm kadro

Norm kadro ve personel istihdamı

Norm Kadro çalışması

İş Analizi

Görev Gereklilikleri:

Kadroların Oluşturulması:

Görev tanımları

Kadro Performans Kriterlerinin Belirlenmesi

Norm kadro saptamanın sağladığı yararları

GİRİŞ

5272 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesinde “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro sistemine uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” ifadesi yer almaktadır.

Yine Kanunun 49. maddesinde de “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını belediye yapar veya yaptırır“ ifadesi bulunmaktadır. Bu ifadeler belediyelerde örgütsel yapının norm kadroya uygun olarak oluşturulacağını hükme bağlamaktadır.

Belediyelerimizde kadro karmaşası yaşandığı, herhangi bir tekniğe dayanmadan oluşturulan kadrolar sebebi ile ya hantal bir örgüt yapısının oluştuğu ya da personel fazlalığına rağmen istenilen niteliklerde eleman ve kadro bulunamama sıkıntısı yaşanmaktadır.

Belediyelerde norm kadro çalışmasını yapılacak olması ve bu çalışmayı yapacak kurumun da yine belediyeler olması önemli bir gelişmedir. Özellikle yerel yönetimlerde yeniden yapılanmanın yaşandığı günümüzde değişen şartlara göre belediyelerin yapısal değişikliği sağlayabilmeleri için sağlıklı kadro tespitinin yapılması gerekmektedir.

Norm kadro

Norm kadro düzenlemesi; bir örgütte benzer nitelikteki ödevlerden oluşan görevlerin yürütülmesine olanak veren itibari yapının amaca göre belli bir tip halinde düzenlenmesidir. Pratik veya uygulamada ise, “benzer nitelikteki ödevler toplamının, analiz yoluyla her ödev için gerekli yetkilerle donatılması; ödev ve yetkilerin yerine getirilmemesi halinde de sorumluluklarla ilişkilendirilmesi ve bu ödevleri ifa edecek, yetkileri kullanacak ve bu sorumluluklarla karşı karşıya gelecek personelin sahip olması gereken genel ve özel niteliklerin belirtilmesi ve kadronun parasal değerinin saptanması” işlemlerini ifade etmektedir.1 Bir başka tanıma göre ise norm kadro; bir işletme, bir kuruluş yada bir birimin saptanan amacına ulaşabilmesi için, kullandığı teknoloji de göz önünde tutularak amacı doğrultusunda yapması gerekli işlerin iş yüküne göre orada istihdam edilmesi gerekli personel sayısının nitelikleri itibariyle saptanmasıdır.2

Aslında norm kadro diye tanımlanan bu çalışma, bir kurumun organizasyonel yapısının belirlenmesi ve organizasyonda yer alacak her kademenin görev, yetki, sorumluluk, özellik ve sayısının belirlenmesi çalışmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, norm kadro çalışması aynı zamanda kurumun organizasyonel yapısının belirlenmesi yani örgütlenme çalışmasıdır. Dolayısıyla örgütlenme ile ilgili teknikler burada da söz konusu olmaktadır.

Örgütlenme; beşeri, fiziksel ve teknik olanak ve araçları, işletmenin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde düzenlemek ve hizmete koymak demektir.3 Örgütlenme, bir çok safhadan oluşan bir süreçtir. İşletmede yapılacak işlerin belirlenerek gruplandırılması, bu işleri yapacak kişilerin işe alınması ve yerleştirilmesi, yetki ve sorumluluklarının sınırlarının çizilmesiyle, işlerini yerine getirmeleri sırasında ihtiyaç duydukları mekan, araç, gereç ve teçhizatın kendilerine verilmesi bu sürecin safhalarını oluşturur. Örgütlenme faaliyeti sonunda ise örgüt meydana gelir.4 Norm kadro, örgütlenme çalışmaları esnasında oluşturulan kadroların standartlaştırılmasıdır.

Bir kurumun örgütlenmesinde, dolayısıyla örgüt yapısının yeniden yapılandırılmasında temel ilkeler şunlardır.5

*Amaç birliği

*Kumanda birliği

*Yeterlilik

*İşbölümü ve uzmanlaşma

*Görev tanımları

*Yetki sorumluluk

*Basamaklar sırası

*Önderliğin güçlendirilmesi

*Fonksiyonel Benzerlik

*Personel atama

*Yönetim alanı

Norm kadro çalışmasında da bu ilkelere uyulması gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi Belediyeler İçin Yeniden Yapılanma Rehberimizde verildiği için burada ayrıca ayrıntıya girilmemiştir.

Belediye Kanunu’na göre norm kadro

5272 sayılı Belediye Kanunu’nda norm kadro ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler aşağıdaki gibidir:

MADDE 48.- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro sistemine uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Norm kadro ve personel istihdamı

MADDE 49.- Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını belediye yapar veya yaptırır.“

Yasa norm kadro çalışmalarının yapılmasını belediyelere vermektedir. Oysa, önceki düzenlemelere göre belediyelerin bu yetkisi bulunmamakta idi. Yeni düzenleme ile belediyeler kendi norm kadro çalışmalarını kendileri yapacaklardır. Fakat, bu çalışma da İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak olan Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı bu ilke ve standartları henüz ilan etmemiştir. Buna mukabil, daha önce norm kadro çalışmalarında uyulacak esasların belirlendiği bir Bakanlar Kurulu Kararı bulunmaktadır. Söz konusu kararda çalışma yöntemleri şu şekilde belirlenmiştir:6

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, kamu hizmetlerinin (gerçek iş yüklerine göre) gerektirdiği unvanda, nitelikte ve sayıda personel istihdamının sağlanabilmesi amacıyla; genel ve katma bütçeli kurumlar, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları memur, işçi ve sözleşmeli personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin "Norm Kadro"larını aşağıdaki usul ve esaslara göre tespit ederler.

Madde 1- Norm kadro çalışmalarına, öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının amaçları doğrultusunda, bu amaçlara en etkin ve verimli ulaşılmasını sağlayacak şekilde teşkilat (örgüt) analizi yapılmak suretiyle başlanır. Bundan sonra, teşkilatlardaki her birim için gerekli kadro/pozisyonun iş analizi ve iş ölçümleri yapılır (ihale yoluyla gördürülen hizmetler dahil). İş analizleri ve iş ölçümlerine göre de her bir kadro/pozisyonun görev tanımları ve bu kadro/pozisyonlarda çalıştırılacaklarda aranacak nitelikler (iş gerekleri) ile bu birimler için gerekli kadro/pozisyon sayısı (Norm Kadro) belirlenir. 

Madde 2- Teşkilat (örgüt) analizi, kurum veya kuruluşun mevcut amaç ve görevleri esas alınarak ve birimlerin amaca uygun olmayan görevlerinin ayıklanması, herhangi bir birimin kaldırılması, birleştirilmesi, değiştirilmesi veya yeniden kurulması şeklinde yapılır.

Madde 3- İş analizi çalışmalarında anket tekniğinden mutlaka yararlanılır.

Madde 4- Kurum ve kuruluşlar teşkilat, iş analizi ve iş ölçümü çalışmalarında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan "Norm Kadro El Kitabı"ndan yararlanırlar ve çalışmalarının her safhasında bu Başkanlıktan danışmanlık hizmeti alabilirler.

Madde 5- Norm kadro çalışmaları, Üniversitelerin bu alanda uzmanlaşmış öğretim üyelerine, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Milli Prodüktivite Merkezine yaptırılabilir veya bunların gözetim ve denetiminde kurum/kuruluşun kendisi tarafından yapılabilir. Ayrıca, bu çalışmalar, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca yeterliliği onaylanan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlara da yaptırılabilir. Kurum ve kuruluşlar, bu çalışmalara katkıda bulunmak ve süreklilik kazandırabilmek için kendi personelinden gerektiği kadarını görevlendirirler.

Madde 6- Bu çalışmalar, her kurum ve kuruluşun merkez, taşra ve diğer teşkilatlarındaki tüm birimleri kapsayacak şekilde yapılır.

Madde 7- Bahis konusu çalışmalar mahalli idarelerden büyükşehir belediyelerinde kendilerince; diğer belediyelerde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen takvime göre İçişleri Bakanlığı ile müştereken yürütülür. Adı geçen Bakanlığın iştirakinin mümkün olamaması halinde,

çalışmalara Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca devam edilir. Özel idarelere ilişkin çalışmalar ise İçişleri Bakanlığınca yapılır.

Madde 8- Bu çalışmalar, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca kurumlar itibariyle belirlenen takvime göre, 2001 - 2003 yılları arasında tamamlanır.

Madde 9- Kurum ve kuruluşlarca kadrolara ilişkin hazırlanan görev tanımları ile norm kadro sayılarına ait bilgi ve belgeler, herbir unvan için uygulanmış (doldurulmuş) anket formunun birer örneği, norm kadro çalışmalarının aşamalarında uygulanmış bulunan teknikleri gösteren bilgi ve belgeler ile diğer bilgiler dahil olmak üzere, çalışmaları yürütenlerce onaylanmış olarak ilgili kurumlarca geciktirilmeksizin Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Madde 10- Bu bilgi ve belgeler Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili kurum (mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı) temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek norm kadro çalışmaları sonuçlandırılır. Buna göre tespit edilen kadroların/pozisyonların nitelikleri göz önüne alınarak,

kurum ve kuruluşlar, mevcut personelini, gerektiğinde eğitime tabi tutmak suretiyle, bu kadrolarla/pozisyonlarla ilişkilendirirler.

 Madde 11- Norm kadro çalışmaları sonuçlandırılmadıkça veya kanunla, milletlerarası anlaşmalarla veya Bakanlar Kurulu kararı ile öngörülmedikçe, kurum ve kuruluşlar, kadro ihdası ve serbest bırakma talebinde bulunamazlar.

Madde 12- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu Usul ve Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.”

Bu kararnamede norm kadro çalışmalarının temel ilke ve standartları belirlenmiş olup, Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından da belirlenecek olan ilke ve standartların en azından genel çerçevede bu kararname ile uyumlu olması beklenmelidir. Fakat kararnamede çok genel hatları ile belirlendiği için, çıkarılacak yeni düzenlemede ayrıntılı ilke ve standartlar da belirlenmesi beklenmelidir. Özellikle belediye büyüklüğüne göre üst yönetim sayısına sınırlama getirilmesi beklenmelidir.

Norm Kadro çalışması

Norm Kadro çalışması, bir kurumda yapılacak işlere göre ne tür elemanların ne sayıda ve hangi görev ve sorumluluklara sahip olarak konuşlandırılacağının belirlenmesidir. Dolayısıyla, norm kadro çalışması, öncelikle kurumun yapacağı ya da yapmakta olduğu işlerle ilgili sağlıklı verilerin elde edilmesi, yapılacak işlerin özelliğinin ve hacminin belirlenmesi, ardından da bu işlerin yapılabilmesi için gerekli pozisyonların belirlenmesini gerektirmektedir.

Belediyeler açısından norm kadro çalışmasının anlamı şudur:

a-Belediyelerin yapması gereken/Yapmakta olduğu işlerin belirlenmesi:

Belediyelere 5272 sayılı Belediye Kanunu le bir çok görev verilmiştir. Ayrıca, büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile de görev verilmektedir. Bu görevlerin yanı sıra

-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolu Kanunu

-   Umumi Hıfzısıhha Kanunu,

-   İmar Kanunu,

-   Belediye Gelirleri Kanunu,

-   Kamulaştırma Kanunu,

-   Kamu İhale Kanunu,

-   Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun,

-   Tüketicinin Korunması Kanunu,

-   Çevre Kanunu,

-   Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun,

-   Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-   Ölçüler ve Ayar Kanunu,

-   Hâl Kanunu,

-   Türk Medeni Kanunu,

-   Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun,

-   Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

-   Tuz Kanunu,

-   Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun,

-   Hafta Tatili Hakkında Kanun,

-   Öğle Dinlenmesi Kanunu,

-   Köy İçme Suları Kanunu,

-   İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

-   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

-   Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun,

- Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun ve Gıda Maddeleri Tüzüğü,

-Yazılı ve Basılı Kağıtların Kesekağıdı Olarak Kullanılmamasına Dair Kanun,

-   Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardim Hakkında Kanun,

-   Gecekondu Kanunu,

ve bunun gibi başka kanunlarla da belediyelere görevler verilmektedir. Dolayısıyla, beledyenin bulunduğu statüye göre ne tür görevlerinin olduğunun tespiti gerekmektedir.

Belediyeler, kanunlarla kendilerine verilen görevleri, kendi politika, hedef ve standartlarına göre yerine getirmektedir. Belediyenin hizmet verdiği kentin özellikleri bu politika, hedef ve standartların belirenmesinde önemli bir faktördür. Örneğin, turizm beldelerinde yer aan belediyeler ile sanayi beldelerinde yer alan belediyelerin farklı öncelik ve politikaları bulunması doğaldır. Aynı şekilde, kentsel alt yapısını önemli oranda gerçekleştirmiş belediyelerle, bu alanda önemli eksiği olan belediyelerin politika ve hedefleri doğal olarak farklı olacaktır. Birinci kategoride yer alan belediye kültür ve sosyal hizmetlere ağırlık verirken, ikinci kategorideki belediye alt yapı çalışmalarına ağırlık vermek zorundadır. Bu durumda belediyelerin yapacakları işlerin türü, hacmi ve bunun sonucunda da bulunması gereken kadrolar farkı olacaktır.

b-Hukuki düzenlemelerin dikkate alınması:

Belediyeler kamu kurumu oldukları için persone çalıştırılması ve mali yapıları başta olmak üzere kanunen belirlenmiş bir çok düzenlemeye uymak zorundadır. Örneğin, özel şirketler gibi piyasadan mal ve hizmet alamazlar. Kamu İhale Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi Kontrolu Kanunu başta olmak üzere bir çok yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Bu örneği daha somut verecek olursak, belediyeler ihale komisyoları, Mali Kontrol Yetkilisi gibi kadrolar oluşturma zorundadırlar.

Kadro düzenlemesinde 657 sayılı kanun başta olmak üzere göreve atama ve görevde yükseme ile ilgili diğer mevzuat da dikkate alınmak zorundadır. Benzeri biçimde 5272 sayılı Belediye Kanunu’ndaki düzenlemeler de kadro belirlenmesinde mutlaka dikkate alınması gereklidir. Örneğin Belediye Kanunu 49. maddesine göre:

Belediyede, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, ebe, hemşire, teknisyen, tekniker gibi ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personel, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, yürütecekleri hizmetlere ilişkin nitelikleri taşımaları şarttır. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.

Üçüncü fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin ücret miktarı, yılları bütçe kanunlarında belirlenecek ücret tavanını aşmamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırlar içerisinde belediye meclisi tarafından kararlaştırılır. Bu şekilde çalıştırılacaklara her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılamaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdi menfaat temin edilemez. Söz konusu personel hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, vize hariç 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına, kadroları kaldırılmış veya zorunlu sebeplerle kadrolarına atama yapılmış ise durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.

Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-250.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 250.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz.

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. “

Belediye Kanununda ayrıca Zabıta ve itfaiye teşkilatı ile ilgili sınırlamalar da bulunmaktadır. 5272 sayılı Kanununu 51. maddesi bu konuda şu düzenlemeyi içermektedir:

Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.”

5272 sayılı Kanununu 52. maddesinde de itfaiye teşklatı ile ilgili şu düzenleme bulunmaktadır:

İtfaiye teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.”
  1   2   3   4   5   6

Add document to your blog or website
Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
denemetr.com


The database is protected by copyright ©denemetr.com 2013
mesaj göndermek
denemetr.com
Main page