Dİyanet iŞleri başkanliği kur’an eğİTİm ve öĞretiMİne yönelik kurslar ile öĞrenci yurt ve
Indir 1.62 Mb.
TitleDİyanet iŞleri başkanliği kur’an eğİTİm ve öĞretiMİne yönelik kurslar ile öĞrenci yurt ve
Page6/14
Date conversion27.06.2013
Size1.62 Mb.
TypeYönergesi
See also:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Disiplin cezasını gerektiren davranışlar

Madde 86 – (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:

 1. Uyarma cezasını gerektiren davranışlar;

 1. Kursu ve kurs eşyasını kirletmek, faydalandığı mekânların tertip ve düzenine aykırı davranmak,

b) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

c) Kursa, derse, etüde ve diğer etkinliklere geç gelmek veya erken ayrılmak, izin ihlali yapmak,

ç) Kütüphane veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek veya kötü kullanmak,

d) Derslerine çalışmamak, verilen ödevi yapmamak,

e) Görgü ve nezaket kurallarına uymamak, çevresini rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

f) Dersin ve diğer faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

g) Kursça istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri kursa geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek,

ğ) Arkadaşlarına sataşmak, tehdit etmek,

B) Kınama cezasını gerektiren davranışlar;

 1. Yalan söylemek,

 2. Yönetici veya öğretici tarafından verilen görevleri yapmamak, yazı ile veya sözlü olarak tehdit etmek,

 3. Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,

ç) Kurstan kaçmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak, kursa geç gelmeyi ve devamsızlığı alışkanlık haline getirmek,

 1. Kursun veya arkadaşlarının eşyasına bile bile zarar vermek,

 2. Kavga etmek, arkadaşlarına çirkin sözler sarf etmek, hakaret veya iftira etmek,

 3. Kursun içinde veya dışında herhangi bir yere çirkin yazılar yazmak veya çirkin resimler yapmak,

 4. Ödev yapmamayı alışkanlık haline getirmek, kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

ğ)Müstehcen yayınları ve kumar oynamaya yarayan araçları bulundurmak veya bunları kursa ve eklentilerine sokmak,

 1. Kurstaki eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde, bilişim araçlarını kullanarak ses ve görüntü yayınlamak, mesaj ve e-mail göndermek,

ı) Öğrenciler için uygun olmayan yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek,

 1. Kursta herhangi bir yeri, yöneticiden izinsiz olarak amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.

C) Kurstan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;

a) Ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, sarkıntılık yapmak,

b) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmak, yasaklanmış yayın ve sembolleri bulundurmak, bilişim araçlarını böyle amaçlar için kullanmak,

c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak,

ç) İzinsiz gösteri/toplantı düzenlemek, bu tür gösteri/toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,

d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,

e) Öğretici veya kurs yönetimince verilen görevlerin yapılmasına fiilen engel olmak,

f) Yönetici, öğretici ve diğer personele hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak, arkadaşlarını bu eylemlere katılmak için kışkırtmak,

g) Darp veya yaralama olaylarına karışmak, kursa yaralayıcı alet getirmek,

ğ) Sarhoşluk veren ve bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

h) Kursla ilişkisi olmayan kişileri, kursta veya kursa ait yerlerde barındırmak,

ı) Başkasına ait bir eşyaya veya mala kasten zarar vermek,

i) Yatılı kurslarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak

Ç) Kurstan ilişik kesme cezasını gerektiren davranışlar;

a) Ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollerle milli ve manevi değerlere hakaret etmek,

b) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,

c) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, kursta veya kursa ait yerlerde saklamak ve barındırmak,

ç) Kurs içinde ve dışında tek veya toplu hâlde kursun yönetici, öğretici ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, boykot ve işgal gibi davranışlarda bulunmak

d) Kursun bina, eklenti ve donanımlarını, kursa ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,

e) Kurs içinde ve dışında yaralama, öldürme, sahtekarlık, kapkaç, cinsel istismar vb kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,

f) Her türlü yasa dışı akım ile siyasi parti veya oluşumun propagandasını yapmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek ve bunlar adına para toplamak,

g) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,

ğ) Silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri kursa getirmek veya bunları bulundurmak,

h) Kursta siyasi ve ideolojik eylem düzenlemek, bu eylemlere katılmak, bu amaçla üye kaydetmek ve para toplamak.

(2) Disiplin suçu olarak tanımlanmayan ancak nitelik ve ağırlıkları itibarıyla yukarıda belirtilen eylemlere benzer fiiller işleyenler ile toplum vicdanını yaralayan bir davranış sergileyen öğrencilere bu yönergede yazılı cezalardan birini vermek disiplin kurulunun takdirindedir.

(3) Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir.

(4) Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Ceza verme yetkisi

Madde 87 – (1) Kur’an kursu disiplin kurulu, disiplin cezalarını vermeye yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kur’an Kursu Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları
Kur’an Kursu disiplin kurulunun kuruluşu

Madde 88 – (1) Kur’an Kursu Disiplin Kurulu,

a) Kur’an kursu yöneticisi,

b) Öğreticiler tarafından seçilen en az bir öğretici (kadrolu, sözleşmeli, vekil, geçici),

c) Her ders yılının ilk ayı içinde öğrenciler tarafından gizli oyla seçilecek bir öğrenci,

ç) Yatılı kurslarda varsa öğreticiler dışındaki diğer personelden bir kişi,

d) Varsa kurs aile birliği yönetiminden, birlik yoksa yönetici tarafından tespit edilecek öğrenci velilerinden bir kişi,

kurs yöneticisinin teklifi ve müftünün onayı ile oluşturulur.

(2) Disiplin kurulunun başkanı, yönetici veya yöneticinin görevlendireceği öğreticidir.

(3) Disiplin kurulu her eğitim yılı başında belirlenir. Görevi yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.
Kur’an Kursu disiplin kurulunun görevleri

Madde 89 – (1) Kur’an Kursu Disiplin Kurulu;

a) Kursta düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır.

b) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler, bunları ortadan kaldırma yollarını arar.

c) Kurs içinde ve dışında erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.

ç) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psiko-sosyal durumu ile yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler.

d) Yöneticinin gerekli gördüğü zamanlarda toplanarak disiplin yönünden kursun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hususunda kurs yönetimine tekliflerde bulunur.

e) Kurs yöneticisinin havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.

f) Uyarma ve kınama cezası alan öğrencilerden aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin bu cezalarının dosyalarından silinmesini sağlar.
Disiplin kuruluna sevk ve kurulun toplanması

Madde 90 – (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, konu öncelikle yöneticiye intikal ettirilir.

(2) Kurs yöneticisi uygun görmesi halinde konuyu disiplin kuruluna sevk eder ve en geç 3 gün içerisinde kurs disiplin kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Kurul, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oylama açık şekilde yapılır. Üyeler, çekimser oy kullanamaz. Üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Disiplin kurulu kendi yetkisine giren konuları görüşmek ve en geç 7 gün içinde karara bağlamak zorundadır.

(5) Kurs yöneticisince kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, disiplin kurulu üyeleri kurula katılmak zorundadır. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.
Yönetim tedbiri

Madde 91 – (1) Yönetici, kurula sevk edilen öğrenciyi disiplin sürecinin herhangi bir aşamasında acele bir tedbir olmak üzere ilçe müftüsünün onayı ile üç iş gününü geçmemek kaydıyla geçici olarak kurstan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve diğer etkinliklere alınmazlar.

(2) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında yönetici, tedbir olmak üzere kurs ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok üç iş günü kadar öğretime kapatılması gerektiğini Müftülüğe teklif edebilir.
Delillerin toplanması ve kurula çağrılma

Madde 92 – (1) Disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların, önce disiplin kurulu başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya halinde kurs disiplin kuruluna sunulur.

(2) Disiplin kurulu, gerektiğinde disipline verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır.

(3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

(4) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.
Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar

Madde 93 – (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;

a) Öğrencilerin 18 yaşına kadar çocuk olduğu bilinciyle hareket edilmesi,

b) Öğrencilerin yararlarının temel alınması,

c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesine uyulması,

ç) Sınıf öğreticisi ve öğrenci velisinin de öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınması,

d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgilerden de yararlanılması, öğrencinin içinde yaşadığı ortamın araştırılması,

e) Öğrenciyi suça ya da kabahate iten tahrik unsurlarının göz önünde bulundurulması; kararda hükmün yanı sıra olaya neden olan etkenlere de yer verilmesi; suç ya da kabahatin kanıtlanmış olması,

f) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez. Ancak, velisinin başvurusu hâlinde öğrencinin durumunun, mahkeme kararı sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi,

g) Öğrencilerin kişisel özelliklerinin bilinmesi,

ğ) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,

h) Davranışın yapıldığı zamandaki öğrencinin psikolojik durumu,

ı) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti,

i) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,

j) Öğrencinin daha önce aynı fiili işleyip işlemediği; ceza alıp almadığı,

k) Öğrencinin tüm kişiliğinin değil, söz konusu davranışının odak noktası yapılması,

l) Davranışın niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması,

m) Cezayı gerektiren davranışlardan dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği hususları,

göz önünde bulundurulur.

(2) Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, sınıf öğreticisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verilebilir.
Savunma hakkı ve cezaların uygulanması

Madde 94 – (1) Disiplin kurulu ceza verme kararı alması halinde öğrencinin son kez yazılı savunmasını ister. 3 gün içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma yapılmaması veya yapılan savunmayı yeterli görmemesi halinde disiplin kurulu takdir ettiği cezayı öğrencilere veya velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.

(3) Kurstan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılmaz.
Kararların yazılması

Madde 95 – (1) Kur’an Kursu Disiplin Kurulu kararları, gerekçeli olarak, oy birliği veya oy çoğunluğu ile alındığı belirtilerek, kurs disiplin kurulu karar defterine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönerge maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır.

(2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.
Cezaların dosyalara işlenmesi, silinmesi ve dosyaların saklanması

Madde 96 – (1) Kur’an Kursu Disiplin Kurulunca öğrencilere verilen ceza, kursta oluşturulacak öğrenci dosyalarına kurs yöneticisi tarafından işlenir.

(2) Daha sonraki dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin cezaları, cezayı veren disiplin kurulunun kararı ile dosyalarından silinir.

(3) Dosyadan silme işlemi, kurs yöneticisince dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısının yazılmasıyla gerçekleştirilir.

(4) Disiplin Kurulu karar defteri ve kurula ait belgeler kurslarda bir dosyada saklanır.
Zararın ödetilmesi

Madde 97 – (1) Kursun bina, eklenti ve donanımları ile kursa ait taşınır veya taşınmaz mallar ile kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilere veya velilerine ödettirilir.
Cezalara itiraz

Madde 98 – (1) Kur’an Kursu disiplin kurulu kararlarına, cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde; yönetici, öğretici, müşteki, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce cezayı veren disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir.

(2) İtirazlar, kurula yazılı olarak iletildiği tarihten itibaren 10 gün içinde karara bağlanır.

(3) İtiraza ilişkin karar verilinceye kadar bu yönergenin 91 inci maddesinde sayılan tedbirler istisna olmak üzere, ceza uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 99 - (1) 27.3.2002 tarihli ve 23 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren Kuran Kursları Yönergesi ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 100 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 101 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

EK-1

24 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 27298


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı: 2009/15215
Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 16/6/2009 tarihli ve 1210 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

BaşbakanC. ÇİÇEK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ARINÇ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. BABACAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. AYDIN

Devlet Bakanı

H. YAZICI

Devlet Bakanı

F. N. ÖZAK

Devlet Bakanı

E. GÜNAY

Devlet Bakanı V.

F. ÇELİK

Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ

Devlet Bakanı

S. A. KAVAF

Devlet Bakanı

C. YILMAZ

Devlet Bakanı

S. ERGİN

Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

B. ATALAY

İçişleri Bakanı

A. DAVUTOĞLU

Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Milli Eğitim Bakanı

M. DEMİR

Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ

Sağlık Bakanı

R. AKDAĞ

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Ö. DİNÇER

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

N. ERGÜN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

T. YILDIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı

V. EROĞLU

Çevre ve Orman Bakanı


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
denemetr.com


The database is protected by copyright ©denemetr.com 2013
mesaj göndermek
denemetr.com
Main page